Preis Tag Jahr
Alfa 12.70 0.12 0.95% -28.33%
Alpek 15.99 0.45 2.90% -28.49%

Preis Tag Jahr
IPC Mexico 38290 830.33 2.22% -11.81%