Preis Tag Jahr
Arendals Fossekompani 2,820.00 40.00 1.44% 8.46%
EDP 4.38 -0.03 -0.73% 29.80%
EDP Renovaveis 14.00 0.10 0.72% 44.48%